Abbreviations

Back
 
 Abb  English  Dutch
act active in aktieve dienst
add addition aanvulling
arr arrival/arrived aankomst/gearriveerd
a/c aircraft vliegtuig
a/w all white, may have titles geheel wit, eventueel wel titels
b/a base attack (gesimuleerde) aanval op de bases
b/u broken up uit elkaar gehaald
can cancelled geannuleerd
corr correction correctie
cvtd converted (to) omgebouwd (tot)
c/n construction number constructienummer
c/s call-sign roepnaam
c/s color scheme kleurenschema
dam damaged beschadigd
dbr damaged beyond (economical) repair reparatie (economisch) niet haalbaar meer
del delivery aflevering
dep departure/departed vertek/vertrokken
der derelict wordt niets meer aan gedaan
div diversion uitwijker
dump dumped op de schroothop
d/d delivered/delivery date afgeleverd/afleverdatum
fcs full color scheme with titles volledig kleurenschema met titels
flt flight vlucht
f/f first flight eerste vlucht
f/n first noticed eerste waarneming
f/v first visit eerste bezoek
gvmt government regering/overheid
h/o handed over overgedragen
i/a instructional airframe voor instruktie gebruikt vliegtuig (deel)
i/s in service in dienst gekomen
lsd leased (to) gehuurd/verhuurd (aan)
lsf leased from gehuurd van
l/n last noted laatste waarneming
l/n line number lijnnummer
mlt multi(pli colors) meerdere kleuren
nb no badge geen embleem
nil nill, no damage niets, geen schade
nmk no marks geen kenmerken
nn not noted niet waargenomen
ntu not taken up niet in gebruik genomen
n/t no titles geen titels
o overflight overvliegend
o/o on order in bestelling
opb operated by wordt mee gevlogen door
opf operated for wordt mee gevlogen voor
o/h overhaul groot onderhoud
o/l on loan (uit)geleend
pres preserved bewaard/tentoongesteld
rep repaired hersteld
ret returned teruggegeven/-gekeerd
rgd registered geregistreerd
r/o roll out eerste vertonig buiten/voor publiek
scr scrapped gesloopt
soc struck off charge van sterkte afgevoerd
std stored opgeslagen
tdy temporary duty tijdelijk gestationeerd
toc taken on charge aan sterkte toegevoegd
upd update nieuwe/bijgewerkte gegevens
u/s unserviceable niet inzetbaar
wfu withdrawn from use buiten dienst gesteld
w/o written-off afgeschreven
* touch & go / overshoot or similar doorstart